تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
دکتری علوم قران و حدیث 
دانشکده اصول الدین قم